Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1643134

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=7627

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w twardej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

160 mm

wysokość

235 mm

głębokość

42 mm
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron numerowanych łącznie

665
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju
Podtytuł
30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland
Twórca

redaktor

Sadowski, Ryszard (1965- ). ISNI 0000000117291201

redaktor

Łepko, Zbigniew (1952- ). ISNI 0000000117313108
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Warszawa
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO

pełna nazwa wydawcy

TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO

adres siedziby

Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa

adres korespondencyjny

ul. Baczyńskiego 1a/Skr. poczt. 26
05-092 Łomianki

adres www

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2017-08-21

data upublicznienia metadanych

2017-06-12

Opis marketingowy

Spis treści

CZĘŚĆ WSTĘPNA

CZĘŚĆ I: EWOLUCJA IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – największe wyzwanie XXI wieku
Z. Mirek, Z. Witkowski, Teoria i praktyka w ochronie przyrody – gdzie szukać zrównoważenia?
M. Latawiec, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland
S. Konstańczak, Ekologia versus ideologia. O polskich problemach z recepcją raportu Gro Harlem Brundtland
Z. M. Karaczun, Ewolucja idei zrównoważonego rozwoju w Polsce na przykładzie polityki klimatycznej

CZĘŚĆ II: EPISTEMOLOGICZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
A. Papuziński, Filozofia Raportu Brundtland
Z. Piątek, Kosmiczne siedlisko ziemskiego życia i problem zrównoważonego rozwoju
Z. Łepko, Filozoficzne obrazy przyrody ożywionej a idea zrównoważonego rozwoju
R. F. Sadowski, Potencjał religii w zakresie promocji i implementacji idei zrównoważonego rozwoju

CZĘŚĆ III: AKSJOLOGICZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
K. Najder-Stefaniak, Rozwój zrównoważony i wartości uniwersalne
W. Tyburski, Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju
I. Stachowska, Postawa samoograniczenia w świetle idei zrównoważonego rozwoju
M. Gutry-Korycka, Postulaty zrównoważonego rozwoju ziemi w encyklikach papieskich
E. Jastrzębska, CSR jako odpowiedź biznesu na wyzwania rozwoju zrównoważonego – ewolucja koncepcji

CZĘŚĆ IV: EDUKACYJNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
M. Kołodziejska, M. Czerniak-Czyżniak, Pedagogika na rzecz zrównoważonego rozwoju
M. Jagodzińska, E. Buchcic, Wykorzystanie dorobku Raportu Brundtland w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Małgorzata Kaniewska, Marcin Klimski, Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata
A. Kalinowska, Dekada ONZ dla Bioróżnorodności 2011-2020 – recepty na zwiększenie świadomości społecznej znaczenia różnorodności biologicznej dla osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030
J. Chudzyński, Podstawy psychologiczne zachowań prośrodowiskowych
A. Batorczak, Doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju
L. Tuszyńska, Wczesnoszkolna edukacja zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Norwegii

CZĘŚĆ V: INSTRUMENTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
J. Radziejowski, Idea zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym
J. Godlewska, Recykling odpadów jako sposób realizacji zasady likwidacji zanieczyszczeń u źródła w Polsce
M. Klonowska-Matynia, Regionalne zróżnicowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce. Analiza przestrzenna
A. Bernaciak, Planowanie na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym w Polsce – uwarunkowania formalno-prawne
A. Rzeńca, A. Wojech, Zrównoważony rozwój miast. Perspektywa władz lokalnych i mieszkańców – przykład Łodzi
J. Fajfer, P. Kostrz-Sikora, B. Chechelska-Paliga, Program ochrony środowiska jako narzędzie realizacji idei zrównoważonego rozwoju na terenie miasta Jaworzna

CZĘŚĆ VI: ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO - PODEJŚCIE SEKTOROWE
J. Kwiatkowski, Nowa generacja, nowe potrzeby – miasto reaktywne versus miasto zrównoważone
K. Biernat, Biogospodarka jako zintegrowany sektor przemysłowy Europy
K. Radlińska, Ekonomiczne aspekty budownictwa energooszczędnego i pasywnego w Polsce
E. Matyjaszczyk, Wdrażanie dyrektywy 2009/128 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów w Polsce
A. Węglarz, Polskie budynki spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju
M. Reksnis, Warszawska Polityka Mobilności

CZĘŚĆ VII: ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO - PODEJŚCIE HORYZONTALNE
U. Stefanowicz, Cele ONZ na poziomie lokalnym. Od Agendy 21 po Agendę 2030 – przyjęcie i wdrażanie na poziomie lokalnym celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju
A. Ciżmowska, Eliminacja ubóstwa jako nadrzędny cel zrównoważonego rozwoju: założenia i rzeczywistość
A. Kiepas, Zrównoważony rozwój w perspektywie „Przemysłu 4.0”
L. W. Zacher, Człowiek – środowisko: zderzenia racjonalności, ideologii i interesów
A. Sobol, Rola mieszkańców w zrównoważonym rozwoju miast
A. Jakubowska, Nierówności w zdrowiu jako wyraz nierówności społecznych: perspektywa gospodarek UE
G. Dumieński, A. Lisowska, M. Bedryj, A. Tiukało, Ocena zrównoważenia polityki przeciwpowodziowej państwa z wykorzystaniem zintegrowanego ryzyka środowiskowego

CZĘŚĆ VIII: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Cz. Wodzikowski, Program MAB UNESCO jako praktyczna realizacja idei zrównoważonego rozwoju
M. Grodzińska-Jurczak, Czy partycypacja ma sens? - efektywne metody włączania ludzi w ochronę bioróżnorodności
M. Falencka-Jabłońska, Obszary Natura 2000 a rozwój zrównoważony w warunkach polskich
Z. Mirek, Z. Witkowski, Teoria i praktyka w ochronie przyrody – gdzie szukać kompromisu w sprawie Puszczy Białowieskiej?
K. Berbeka, Czy jesteśmy efektywniejsi? Historyczna analiza wykorzystania zasobów wody w Polsce
E. Jakusik, Spodziewane zmiany wysokości fali w południowej części Morza Bałtyckiego w XXI wieku
Anna Latawiec, Podsumowanie konferencji

Nakład

pierwszy nakład

200
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

NIP 1132696111
telefon 22 7327380
email r.sadowski@uksw.edu.pl
email tnfs@tnfs.pl
Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

GTP
Studia nad rozwojem

Kategoria Thema

G
Publikacje informacyjne i interdyscyplinarne
Status/dostępność

Dostępność w handlu

nieokreślony
Cena

brak ceny

skontaktuj się z dostawcą

Opis powiązań

Seria

tytuł

Varia

numer

5
Alternatywna forma produktu
publikacja elektroniczna on-line

Publikacja elektroniczna online - szczegóły nieokreślone

ISBN 9788361451105
Dodatkowy identyfikator

DOI

doi.org/10.21852/tnfs.2017.2