Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1787904

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=15393

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

17 cm

wysokość

24 cm

głębokość

17 mm

ciężar

562 gramy
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

340
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Czynniki strefy zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami
Twórca

autor

Kierzkowska, Joanna Sylwia ISNI 0000000072337762
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Gdańsk
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo GDAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

adres siedziby

ul. Biskupia 24B
80-875 Gdańsk

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2018-12-05

data upublicznienia metadanych

2018-12-05

Opis marketingowy

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Kontekst geopolityczny i narodowościowy oraz rola lobbingu i rodzaju sprawowanych rządów w procesie tworzenia prawa gospodarowania odpadami
Wprowadzenie
1. Produkcja odpadów w wymiarze geopolitycznym z uwzględnieniem aspektu prawnego
1.1. Specyfika rynku europejskiego i jej początki w prawie ochrony środowiska oraz prawnej hierarchii gospodarowania odpadami
1.2. Produkcja azjatycka a problem odpadowy odpadów z uwzględnieniem kategorii odpadów komunalnych
1.3. Amerykański rynek odpadów
1.4. Specyfika krajów arabskich
1.5. Odpady w Afryce a problem z monitorowaniem odpadów
2. Polityka wewnętrzna kraju a lobbing odpadowy
2.1. Pojęcie lobbingu i jego specyfika w zakresie prawa gospodarowania gospodarki odpadami
2.2. Odrębności w polityce wewnętrznej kraju jako czynnik ryzyka w zakresie gospodarki odpadowej
2.3. Rodzaj sprawowanych rządów a polityka gospodarowania odpadami
3. Wpływ rozwiązań przyjętych w innych państwach (kontekst prawnoporównawczy)
3.1. Znaczenie wybranych wzorców europejskich
3.2. Naśladownictwo pozakontynentalne
4. Podsumowanie

Rozdział II
Logistyka, zarządzanie i inżynieria środowiskowa a tworzenie polskiego prawa odpadowego
Wprowadzenie
1. Logistyczna sfera zewnętrzna w obszarze gospodarowania i przemieszczania strumienia odpadów jako czynnik prawotwórczy
1.1. Związek logistyki z prawem gospodarowania odpadami
1.2. Obszar działania logistycznego w sferze przemieszczania odpadów
1.3. Wpływ prawnej zasady bliskości na działania logistyczne
1.4. Cykl życia produktu
1.5. Znaczenie łańcucha dostaw
2. Zarządzanie procesem odzysku i recyklingu jako prawne zagadnienie priorytetowe
2.1. Zarządzanie a ukształtowana w prawie hierarchia gospodarowania odpadami
2.2. Proces odzysku jako najważniejszy sposób właściwego zarządzania odpadami
2.3. Recykling bodźcem zarządczym
3. Wpływ inżynierii środowiskowej, najnowszych dostępnych technik i technologii oraz innowacji na kształt prawa gospodarowania odpadami
3.1. Rozważania w zakresie wpływu pojęciowego „inżynierii” oraz „inżynierii środowiskowej”
3.2. Czynniki wpływu wybranych kategorii z zakresu inżynierii środowiskowej
3.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa
3.2.2. Zaopatrzenie w wodę
3.2.3. Melioracja i ochrona gleby
3.2.4. Energetyka i odnawialne źródła energii
3.2.5. Ogrzewnictwo
3.2.6. Ochrona powietrza
3.2.7. Gazownictwo
3.2.8. Chłodnictwo i klimatyzacja
3.2.9. Krajobraz jako przedmiot inżynierii środowiskowej
3.3. Najlepsze dostępne techniki i technologie (BAT w prawie)
3.4. Wpływ innowacji na kształt prawa gospodarowania odpadami
4. Podsumowanie

Rozdział III
Wpływ czynnika bogactwa gospodarstw domowych i życia ekologicznego oraz stopnia rozwoju cywilizacji na prawo gospodarowania odpadami
Wprowadzenie
1. Gospodarstwa domowe a odpady (zasobność portfela, kultura, wykształcenie)
1.1. „Zasobność portfela” a ilość odpadów
1.2. Czynnik środowiskowy i kulturowy
1.3. Struktura wykształcenia a podejście do problemu odpadów
2. Wymiar ekologiczny i moda na ekologię
2.1. Społeczeństwo ekologiczne
2.2. Ekopokolenie
3. Stopień rozwoju jako czynnik cywilizacyjny sfery zewnętrznej
3.1. Cywilizacje starożytne
3.2. Era nowożytna a uciążliwości odpadowe
3.3. Przełomowy wiek dwudziesty
4. Podsumowanie

Rozdział IV
Sfera gospodarcza oraz polityka pracy jako czynniki oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami
Wprowadzenie
1. Stan gospodarki państwa a gospodarowanie odpadami
1.1. Problem odpadów w centralnie sterowanej gospodarce uspołecznionej
1.2. Gospodarka wolnorynkowa a odpady
2. Wpływ ogólnej polityki pracy na zagadnienie odpadowe
2.1. Polska polityka pracy
2.2. Bezrobocie a ilość wytwarzanych odpadów
2.3. Czynnik ubóstwa (w tym emerytów i rencistów)
3. Zatrudnienie w gospodarce odpadowej
3.1. Struktura zatrudnienia w odpadach na przestrzeni lat
3.2. Konieczność podnoszenia kwalifikacji przez podmioty zajmujące się gospodarką odpadami
3.3. Czynnik psychologiczny pracy „w odpadach” i jego wpływ na kształt prawa
4. Podsumowanie

Rozdział V
Monitoring i prewencja w służbie edukacji w zakresie prawa gospodarowania odpadami
Wprowadzenie
1. Edukacja jako priorytetowy czynnik gospodarki odpadowej – ujęcie prawne
1.1. Rodzinna praca u podstaw
1.2. Wczesnoszkolne zapatrywanie na odpady
1.3. Młodzieżowe ruchy ekologiczne na rzecz informacji odpadowej
1.4. Rola programów nauczania w szkołach
1.5. Nauka i szkolnictwo wyższe a odpady
2. Kontekst właściwej prewencji wytwarzania i segregowania odpadów
3. Monitoring jako prawna gwarancja ochrony wód, gleby i powietrza przed odpadami
4. Kontekst „straconych” pokoleń dla gospodarki odpadami
5. Podsumowanie

Rozdział VI
Planistyczny i prawny aspekt wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa gospodarki odpadami
Wprowadzenie
1. Prawo międzynarodowe i przystąpienie Polski do umów
2. Realizacja zobowiązań unijnych (obowiązek przestrzegania prawa), w tym rola planów UE
3. Czynnik norm prawnych już istniejących w prawie krajowym
4. Zadania samorządowe wynikające z prawa wewnętrznego w sferze gospodarki odpadami
5. Obowiązki służb, inspekcji i straży a gospodarowanie odpadami
6. Rola rzetelnego i normatywnego planowania
7. Podsumowanie

Rozdział VII
Polskie podejście elity politycznej oraz wpływ mediów na specyfikę myślenia o prawie gospodarowania odpadami
Wprowadzenie
1. Okres przedwojenny w zakresie polityki gospodarowania odpadami
2. Wpływ okresu wojennego na myślenie o powstawaniu odpadów
3. Czasy przedtransformacyjne
4. Wpływ układu współczesnych sił politycznych na kształt racjonalnego prawotwórstwa
4.1. Centralny szczebel prawotwórczy
4.2. Organy rządowe w terenie a myślenie o problemie odpadowym
4.3. Czynnik oddolny – radni w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
4.4. Organ wykonawczy w samorządzie a prawo dotyczące odpadów
5. Władcza rola mediów w kształtowaniu podejścia do gospodarki odpadowej
6. Podsumowanie

Wnioski końcowe
Załączniki
Bibliografia
Spis tabel
Spis fotografii
Spis rycin
Spis wykresów

Tekst promocyjny

Monografia wpisuje się w nurt badań w zakresie prawa gospodarowania odpadami. Ujęcie autorki jest innowacyjne, bowiem rozważania dają szerokie spektrum poznania mechanizmów zdiagnozowanych jako czynniki sfery zewnętrznej, które wpływają na tworzenie i dokonywanie zmian w prawie gospodarowania odpadami. Publikacja jest o tyle istotna dla nauk prawnych, że daje nowe spojrzenie na prawo gospodarowania odpadami przez pryzmat tych czynników, które często wywodzą się z innych dziedzin nauki. Zatem w dotychczasowych publikacjach najczęściej były ignorowane, niedostrzegane lub (celowo?) odrzucane. Autorka diagnozuje najważniejsze czynniki sfery zewnętrznej, wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ich zdiagnozowania podejmuje badania prawne między innymi poprzez:
– kontekst geopolityczny i narodowościowy tworzenia prawa gospodarowania odpadami;
– rolę lobbingu w tworzeniu prawa gospodarowania odpadami;
– pokazanie roli logistyki, zarządzania i inżynierii środowiska w tworzeniu polskiego prawa odpadowego (badane przez pryzmat prawnej „zasady bliskości” i unormowanej hierarchii gospodarowania odpadami);
– aspekt rozwoju cywilizacyjnego;
– sferę gospodarczą oraz politykę pracy w ujęciu oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami;
– monitoring i prewencję gospodarowania odpadami (w ujęciu prawnym) i rolę edukacji w tym zakresie;
– planistyczny i prawny zakres wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa w sektorze gospodarki odpadowej, a nawet zbadanie podejścia polskich elit politycznych i pokazanie roli mediów w tworzeniu nowego oraz nowelizowania dotychczasowego prawa gospodarowania odpadami.
Monografia może zainteresować prawników, studentów, samorządowców i wszystkie osoby, które związane są z prawnym, a także praktycznym gospodarowaniem odpadami.
„Pozytywnie oceniam efekt pracy Autorki w zakresie wytyczenia przez Nią zakresu i przedmiotu rozważań, rozwiązywania sygnalizowanych w treści opracowania problemów badawczych i realizowania zamiaru badawczego w sferze prezentowania i analizy czynników wpływu na prawo gospodarki odpadami. Autorka uwzględnia w opracowaniu badaną problematykę w całej jej złożoności merytorycznej, co oczywiście wpływa pozytywnie na wartość rozprawy” [prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski (z recenzji)]

Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska. Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie: 1) prawa gospodarowania odpadami, 2) prawa ochrony środowiska, 3) prawa administracyjnego. Niniejsza publikacja jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki. W tym zakresie opublikowała samodzielnie lub we współautorstwie między innymi następujące artykuły: Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie (2011), Reglamentacja składowania odpadów w górotworach (2011), Wpływ „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych (2011), Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania (2012), Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych (2014), Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego (2015), Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy (2015), Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych (2016), Prawne wyzwania w zakresie polskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (2017), System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu (2017), Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (2018).
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna