Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=10504021

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=4505

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

436
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii
Twórca

redaktor

Lesiów, Tomasz ISNI 0000000373654446
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Wrocław
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO we Wrocławiu

adres siedziby

ul. Komandorska 118/120 118/120
53-345 Wrocław

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2024-01-19

data upublicznienia metadanych

2024-01-10

Opis marketingowy

Spis treści

Wprowadzenie 9
Część 1. Wiedza żywieniowa dotycząca turystyki/ Nutritional Knowledge Concerning Tourism 15
1. Tourism Focused on Vegans and Vegetarians/ Turystyka skierowana do we-gan i wegetarian (Malgorzata Agnieszka Jarossová, Elena Kašťáková) 17
2. Zróżnicowanie możliwości wykorzystania herbaty w turystyce/ Diversifying the Possibilities of Tea Use in Tourism (Ewa Czarniecka-Skubina) 33
3. Grzybobranie jako forma sylwaturystyki, czyli co wiemy o grzybach?/ Mushroom Picking as a Form of Sylvatourism, or What We Know about Mushrooms? (Maria Śmiechowska, Joanna Newerli-Guz) 47
4. Polski karp innowacyjnie/ Polish Carp in an Innovative Way (Grzegorz Tokarczyk, Grzegorz Bienkiewicz, Tomasz Krzywiński) 60
5. Ocena jakości sensorycznej i stopnia akceptacji nowych produktów kuchni fusion z kiszonych warzyw i owoców/ Assessment of the Sensory Quality and Degree of Acceptance of New Fusion Cuisine Products with Fermented Vegetables and Fruits (Grażyna Bortnowska) 86
6. Czy produkty z dodatkiem nasion chia to dobry wybór dla turysty?/ Is Products with Chia Seed a Good Choice for a Tourist? (Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski) 101
7. Zastosowanie szałwii do zwiększenia stabilności oksydacyjnej wybranych produktów z kategorii żywności wygodnej wykorzystywanej w turystyce/The Use of Sage to Increase the Oxidative Stability of Selected Products from the Convenient Food Category Used in Tourism (Agnieszka M. Hrebień-Filisińska, Adam Filisiński) 116
8. Opakowania w branży turystycznej/ Packagin in Touristic Sector (Anna Żbikowska, Małgorzata Kowalska) 131
Część 2. Ograniczenia i nowe trendy w turystyce związane z COVID-19/ Restrictions and New Trends in Tourism Related to COVID-19 139
9. Nanoturystyka – nanomateriały i nanotechnologie w turystyce/ Nanotourism – Nanomaterials and Nanotechnologies in Tourism (Zenon Foltynowicz, Tomasz Lesiów) 141
10. Importance of Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises and Family Businesses in the Development of Tourism in Slovakia/ Znaczenie internacjonalizacji MŚP i firm rodzinnych w rozwoju turystyki na Słowacji (Elena Kašťáková, Malgorzata Agnieszka Jarossová)154
11. Dostosowania społeczne do potrzeb turystyki dostępnej/ Social Adjustments to the Needs of Accessible Tourism (Aleksander Wolski) 165
Część 3. Wiedza o obiektach i trasach turystycznych/ Knowledge of Tourist Sites and Routes 177
12. Witraże wrocławskich kościołów jako produkt turystyczny/ Stained Glass Windows of Wroclaw Churches as a Tourist Product (Danuta Lesiów, Martyna Michniewicz, Tomasz Lesiów) 179
13. Barokowe kaplice grobowe i epitafia we wrocławskich kościołach/ Baroque Tomb Chapels and Epitaphs in Wroclaw Churches (Edmund Całus) 210
14. Wrocław miastem św. Edyty Stein – patronki Europy/ Wrocław as the City of Edith Stein – Patroness of Europe (Jolanta Malec) 228
15. Bolesławiec jako produkt turystyczny/ Boleslawiec as a Tourist Product (Witold Hermaszewski) 249
16. Rewitalizacja pałacu kamienieckiego i jego przekształcanie w produkt turystyczny/ Revitalisation of Kamieniec Palace and Its Transformation into a Tourist Product (Marcin Czerniec, Jerzy Organiściak) 262
17. Zapomniane kościoły barokowe na ziemi kłodzkiej: Nowa Wieś i Różanka/ Forgotten Baroque Churches in the Kłodzko Region: Nowa Wieś and Różanka (Witold Papierniak) 279
18. Wybrane mosty i wiadukty Dolnego Śląska jako produkty turystyczne/ Selected Bridges and Viaducts of Lower Silesia as Tourist Products (Jolanta Malec) 291
19. Wpływ historycznej produkcji węgla drzewnego na szatę leśną Borów Dolnośląskich i możliwość turystycznego wykorzystania śladów po węglarzach/ Influence of Historical Charcoal Production on the Forest Cover of the Lower Silesian Forests and the Possibility of Tourist Use of Traces of Charcoal Makers (Wojciech Mazur) 321
20. Wybrane atrakcje turystyczne Przemyśla w aspekcie historii miasta/ Selected Tourist Attractions of Przemyśl in the Aspect of the City’s History (Maciej Oziembłowski, Michał A. Oziembłowski) 331
21. Profesorowie i rektorzy wyższych uczelni zwązani z regionem kaliskim na przestrzeni wieków/ Professors and Rectors of Universities Connected with the Kalisk Region in the Space of the Centuries (Andrzej Matysiak) 354
22. Kijowskie muzea/ Kijev Musems (Janusz Fuksa) 374
23. Przejawy kultu św. Jana Nepomucena na przykładzie Czech i Polski/ Manifestations of the Cult of St. John of Nepomuk on the Example of Czech Republic and Poland (Aneta Marek) 393
24. Podróże lotnicze jako element turystyki powietrznej/ Air Travel as an Element of Air Tourism (Bartosz Rozmund) 412
25. Wpływ procesu aklimatyzacji na osiągnięcie sukcesu podczas ekspedycji wysokogórskiej/ Impact of the Acclimatization Process on Success During a Mountaineering Expedition (Paweł B. Michalski) 420
Zakończenie 429
Spis fotografii 430
Spis map 434
Spis rysunków 435
Spis tabel 436

Tekst promocyjny

W monografii skupiono się na przedstawieniu możliwości doskonalenia jakości pracy przewodnickiej (pilockiej) w następujących obszarach: kompetencji związanych z oprowadzaniem po wybranych obiektach turystycznych, obsługi grup o specjalnych potrzebach, wiedzy z zakresu żywności i żywienia oraz nowych trendów w turystyce, które powstały w wyniku ograniczenia ruchu turystycznego wskutek pandemii. W publikacji szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: wiedza żywieniowa dotycząca turystyki, zróżnicowanie możliwości wykorzystania herbaty w turystyce; grzybobranie jako forma sylwaturystyki, czyli co wiemy o grzybach; polski karp innowacyjnie; ocena jakości sensorycznej i stopnia akceptacji nowych produktów kuchni fusion z kiszonych warzyw i owoców; nanoturystyka – nanomateriały i nanotechnologie w turystyce; różnicowanie możliwości wykorzystania herbaty w turystyce; dostosowania społeczne do potrzeb turystyki dostępnej; witraże wrocławskich kościołów jako produkt turystyczny; barokowe kaplice grobowe i epitafia we wrocławskich kościołach; Wrocław miastem św. Edyty Stein – patronki Europy.
Słowa kluczowe: doskonalenie jakości usług przewodnickich, żywienie i żywność w turystyce, ograniczenia w turystyce w dobie COVID-19, obiekty i trasy turystyczne, oczekiwania turystów.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe
Status/dostępność

Status wydawniczy

Zapowiedź wydawnicza

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna

Opis powiązań

Alternatywna forma produktu
publikacja elektroniczna on-line

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

ISBN 9788367400619
Dodatkowy identyfikator

DOI

10.15611/2023.61.9