Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Regulamin

REGULAMIN PRZYDZIELANIA NUMERÓW ISBN

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Narodowej nr 96/2014 z dnia 15 października 2014 r.

 1. Pule numerów ISBN wydawcom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przydziela Zespół Zadaniowy do spraw znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
 2. Podstawami przydzielania numerów ISBN oraz przynależności do międzynarodowego systemu ISBN są: norma PN-ISO 2108 oraz ISBN Users' Manual International Edition w aktualnym brzmieniu (por. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Podręcznik użytkownikahttps://bn.org.pl/download/document/1526382514.docx). Jego polskojęzyczny skrót pt. „Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Instrukcja” w postaci pliku dostępny jest na każdej podstronie serwisu e-ISBN.
 3. Przynależność do systemu ISBN oraz oznaczanie publikacji numerami ISBN są dobrowolne.
 4. Nadanie numeru ISBN nie zabezpiecza praw autorskich ani majątkowych. Biblioteka Narodowa nie rozstrzyga sporów między wydawcami i autorami ani innymi podmiotami, w szczególności sporów dotyczących praw autorskich i praw zależnych.
 5. Przydzielanie numerów ISBN jest bezpłatne.
 6. Wydawca, który chce przystąpić do międzynarodowego systemu ISBN lub występuje o kolejną pulę numerów, rejestruje się elektronicznie w serwisie e-ISBN (http://www.e-isbn.pl) i załącza skan wygenerowanego z serwisu i podpisanego wniosku, z zastrzeżeniem pkt 7. Oryginał wniosku Wydawca zobowiązany jest zarchiwizować we własnej dokumentacji i przesłać, na ewentualną prośbę, do Zespołu Zadaniowego do spraw znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN.
 7. Wydawca – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach – może ubiegać się o numery ISBN, dostarczając wypełniony wniosek w formie drukowanej. Wzory wniosków: dla wydawców, którzy przystępują do systemu ISBN, oraz dla wydawców, którzy występują o kolejną pulę numerów ISBN stanowią załączniki odpowiednio nr 1-2 do niniejszego regulaminu.
 8. Błędnie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.
 9. Konto w Serwisie e-ISBN jest udostępniane wydawcom niezwłocznie, według kolejności zgłoszeń – w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty złożenia wniosku.
 10. Wydawca jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji dotyczących Jego danych i wydawanych przez Niego publikacji, z uwzględnieniem pkt 15. Za prawidłowość danych odpowiada Wydawca.
 11. Wydawca jest właścicielem i dysponentem informacji przechowywanych w systemie i udostępnianych za pośrednictwem Serwisu e-ISBN. Wydawca jest jedynym uprawnionym do wprowadzania zmian.
 12. Wydawca otrzymuje identyfikator wydawcy oraz wybraną pulę numerów ISBN (na 10, 100, 1.000 i 10.000 tytułów) do oznaczania wydawanych przez siebie publikacji. W wyjątkowych przypadkach, Wydawca może otrzymać, jeżeli złoży uzasadniony wniosek, pulę numerów na 100.000 tytułów.
 13. Warunkiem automatycznego otrzymania kolejnej puli numerów ISBN jest rozdysponowanie i zgłoszenie w Serwisie e-ISBN wykorzystania co najmniej 90% numerów z puli bieżącej, z zastrzeżeniem pkt 14.
 14. W wyjątkowych sytuacjach Biblioteka Narodowa może aktywować kolejną pulę ISBN dla Wydawcy, który nie przekazał informacji o wykorzystaniu co najmniej 90% numerów z bieżącej puli ISBN.
 15. Wydawca sam oznacza numerami ISBN wydawane przez siebie publikacje i produkty powiązane. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość metadanych powiązanych z nadawanymi numerami ponosi Wydawca.
 16. Wydawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować swoje dane oraz dane o wydawanych przez siebie publikacjach oznaczanych numerami ISBN.
 17. Wydawca wyznacza wśród swoich pracowników osobę(-y), która będzie odpowiedzialna za nadawanie numerów ISBN i aktualizację danych Wydawcy oraz informację o wydawanych przez niego publikacjach oznaczanych numerami ISBN i wpisuje dane tej osoby (osób) do bazy Serwisu e-ISBN w “Panelu wydawcy”, będąc również zobowiązany do powiadamiania o wszelkich zmianach odpowiednich danych.
 18. Wydawca ma możliwość wprowadzenia do Serwisu e-ISBN skanów okładek wydawanych przez siebie publikacji. Wgranie skanu okładki jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystywanie tego skanu w Serwisie e-ISBN oraz udostępnianie go zainteresowanym podmiotom do dalszego wykorzystania w celach informacyjnych.
 19. Wydawca decyduje o terminie upublicznienia danych o publikacjach, które zarejestruje w Serwisie e-ISBN. Decyzję podejmuje nie później niż w dniu zadeklarowanego wydania publikacji. Termin upubliczniania danych nie może być późniejszy niż dzień wydania publikacji.
 20. Serwis e-ISBN podaje do publicznej wiadomości wyłącznie opisy tych numerów ISBN, które zostały upublicznione w serwisie przez Wydawców. Baza ISBN obejmująca metadane publikacji oznaczonych numerami ISBN jest dostępna bezpłatnie do publicznej wiadomości pod adresem http://baza.e-isbn.pl.
 21. Wydawca ma możliwość, poprzez zaznaczenie opcji „zgadzam się na upublicznianie informacji o nakładzie”, przekazania informacji o nakładzie pierwszego wydania każdej publikacji, na którą nadaje ISBN, a także wysokości nakładu każdego kolejnego dodruku tej publikacji. Wydawca może nie podać liczby egzemplarzy w polu „nakład”, pomimo zaznaczenia powyższej opcji. Wydawca w każdym czasie użytkowania serwisu e-ISBN ma prawo zrezygnowania z opcji „zgadzam się na upublicznianie informacji o nakładzie” i jej wyedytowania.
 22. Z chwilą upublicznienia danych o publikacji informacja o nakładzie staje się publiczna, a organizacje zbiorowego zarządzania mogą na podstawie wysokości nakładów obliczać kwotę opłat repartycyjnych należnych z tytułu kopiowania książek chronionych prawami autorskimi.
 23. Potwierdzenia oraz inne komunikaty z serwisu e-ISBN są generowane automatycznie i nie wymagają podpisu, ani pieczęci.