Kontrast

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Wstęp:

Biblioteka Narodowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej e-ISBN.pl.

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 24.10.2014.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2019.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 I. Niezgodności:

  a. Tooltipy znikają po najechaniu na tekst. Nie ma możliwości zatrzymania chowania tooltipa po zjechaniu kursorem lub focusem z elementu.

  b. Nie wszystkie elementy posiadają atrybut „name”. Wspólnym elementem wszystkich stron nie posiadającym tego atrybutu jest przycisk „zaloguj”.

  c. Dla rozdzielczości mniejszych niż 1920x1080 kontent nie mieści się na ekranie i wymagane jest przesuwanie obrazu.

 II. Wyłączenia:

  a. Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

  b. Dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

  c. Multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.07.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dostepnosc.e-isbn@bn.org.pl.

Informacje na temat procedury:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Biblioteka Narodowa zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna:

Obecnie budynki Biblioteki Narodowej są objęte pracami modernizacyjnymi wyłączającymi z użytkowania około 10 000 mkw. powierzchni.

Ze względu na trwające prace, budynek znajdujący się w al. Niepodległości czasowo nie posiada wejścia dostępnego dla wózków. Stanowiska komputerowe dostępne dla osób poruszających się na wózkach zostały czasowo przeniesione do Pałacu Rzeczypospolitej.

Budynek 1: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Do budynku prowadzą 3 wejścia.

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście B, do którego prowadzą zadaszone schody od strony parkingu w al. Niepodległości. Wejście A od strony Pola Mokotowskiego i wejście C są zamknięte na czas prac modernizacyjnych. Przed budynkiem od strony al. Niepodległości wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku są dostępne dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, posiadające oznaczenia w alfabecie Braille'a i komunikaty głosowe.

W budynku na wysokim parterze znajdują się czytelnie tymczasowe: Czytelnia Ogólna i Czytelnia Zasobu Wieczystego. Stanowiska pracy w czytelniach tymczasowych są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Punkt Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej jest obecnie na parterze w Czytelni Zasobu Wieczystego. Znajduje się tutaj stanowisko komputerowe wyposażone w skaner, oprogramowanie odczytu ekranu i OCR, umożliwiające osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielny dostęp do materiałów drukowanych. Punkt jest również wyposażone w monitor braille’owski, stacjonarny powiększalnik panoramiczny i pętlę indukcyjną.

We wszystkich czytelniach tymczasowych do dyspozycji czytelników jest przenośny powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W korytarzu prowadzącym do niej z hallu są schody. Dostępne dla osób poruszających się na wózkach korytarze, prowadzące do tej toalety od wejścia A, są czasowo wyłączone z użytkowania.

Budynek 2: zabytkowy Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5, 00-007 Warszawa

Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne i dwa boczne.

Wejście główne, znajdujące się od strony pl. Krasińskich, nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście boczne, znajdujące się od strony ulicy Świętojerskiej jest zamknięte dla czytelników. Do wejścia bocznego od strony ul. Długiej prowadzą schody z windą przyschodową dla osób poruszających się na wózkach. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, które od wejścia mogą przemieszczać się do Sali Rycerskiej, do szatni i do windy. W budynku jest dostępna winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille'a i komunikaty głosowe. Toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na kondygnacji -1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na I piętrze budynku znajdują się stanowiska komputerowe, do których dojście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Stanowiska są wyposażone w oprogramowanie odczytu ekranu umożliwiające osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do informacji naukowej i zasobów cyfrowych.

Do dyspozycji czytelników jest przenośny powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.