Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1682343

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=9833

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

210 mm

wysokość

297 mm
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

całkowita liczba stron publikacji elektronicznej z okładką włącznie

127
Strony
Korzystanie z publikacji
nieograniczone

Opis bibliograficzny

Tytuł
Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej
Twórca

autor

Kałuski, Bogusław
Wydanie

typ wydania

Wydanie cyfrowe (born digital)

numer wydania

1

miejsce wydania

Poznań
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Światopogląd

pełna nazwa wydawcy

Data

data wydania

2018-12-19

data upublicznienia metadanych

2018-12-19

Opis marketingowy

Spis treści

Spis treści 5
Rozdział 1. Uwagi terminologiczne oraz redakcyjne 6
Rozdział 2. Wstępne omówienie koncepcji E. Martensa 9
Rozdział 3. Przykłady filozoficznych pytań dzieci i opowiadań impulsowych dla dzieci. 18
Rozdział 4. Pluralizm Martensa. Metoda pięciu palców 22
Rozdział 5. Zdziwienie (Staunen) oraz rodzaje filozofowania i jego dydaktyczność 35
Rozdział 6. W jakim wieku dzieci mogą filozofować? 39
Rozdział 7. Wyjaśnienia terminologiczne i prawne 47
Rozdział 8. Martens i inni badacze pokrewni 58
Rozdział 9. O intencjach Martensa oraz kontekście historycznym i współczesnym 65
Rozdział 10. Rola Martensa w polityce szkolnej Niemiec 73
Rozdział 11. Uwagi typu meta 84
Rozdział 12. Przykłady filozofowania w zorganizowanych grupach dzieci. 97
Rozdział 13. Zakończenie 101
Rozdział 14. Informacje biograficzne o E. Martensie 107
Bibliografia 109
Index osobowy i rzeczowy 119
Podziękowania 123
Informacje odautorskie 124

Tekst promocyjny

Bogusław Kałuski zna realia zachodnie, problematykę pedagogiczną i kompleksowo opisuje poglądy Ekkeharda Martensa, filozofa zajmującego się dydaktyką filozofii, a zwłaszcza propagatora filozofowania z dziećmi. E. Martens zainicjował w Niemczech ruch PmK będąc w kontakcie z amerykańskimi pionierami P4C. Martens przywołuje bardzo liczne wypowiedzi filozofów, począwszy od Starożytności aż po współczesnych teoretyków pedagogiki i filozofowania z dziećmi. Jedni wypowiadają się kompleksowo, inni akcydentalnie. Najmłodze korzenie sięgają przynajmniej pedagogik okresu międzywojennego. Usystematyzowane wypowiedzi filozofów amerykańskich mają miejsce od lat 1970. Martens świadomie dostarcza szerokiej palety przeróżnych argumentów, uwzględniając multikulturową, wieloreligijną, światopoglądowo pluralistyczną strukturę społeczeństw zachodnich jak i (bez wymieniania wprost) kościoły i partie wpływające na zawartość programów edukacyjnych oraz finansowanie szkół. Książka zawiera obszerną bibliografię, index osobowy i rzeczowy. Może zainteresować filozofów i osoby prowadzące zajęcia z dziećmi. - Cytowane w przypisach oryginalne słownictwo i nazewnictwo przyda się czytelnikom także do użycia w wyszukiwarkach internetowych przy poszukiwaniu tematycznych stron internetowych oraz publikacji.

Nota biograficzna

Bogusław Kałuski – filozof polski ur. 1958, z pokolenia żyjącego kolejno w różnych systemach politycznych. Pracujący w Polsce i za granicą, co umożliwia poznanawanie kultur częściowo odmiennych w życiu codziennym. Ojciec dwojga dzieci, a więc z praktycznym feedbackiem własnych działań wychowawczych.

Dodatkowy opis

opis skrócony

Abstract po polsku (poniżej także po niemiecku i angielsku)Abstract, słowa kluczoweEkkehard Martens - filozof niemiecki specjalizujący się w temacie: nauczanie filozofii, a w szczególności: filozofowanie z dziećmi. Publikuje na ten temat od 1979 roku, podczas gdy M. Lipman zaczął w USA od początków lat 70.W pracy omawiane są poglądy Martensa, ich tło oraz korzenie. Korzenie filozoficzne to Sokrates i Kant, ale także wielu innych. Tło historyczne to historia dzieciństwa naświetlona przez badaczy w rodzaju Philippe Aries i Élisabeth Badinter, II Wojna Światowa i emigracja filozofów niemieckich. Tło kulturowe to globalizm i multikulturowość. Martens omawia pedagogów alternatywnych takich jak Herman Nohl, Artur Liebert, Leonard Nelson, Walter Benjamin. Filozofowie współcześnie aktywni w tej dziedzinie, to m.in. Barbara Brüning, Hermann Giesecke, Matthew Lipman (USA), Gareth B. Matthews (USA), Michael Pritchard (USA), Herbert Schnädelbach, Volker Steenblock, Eva Zoller Morf (CH).Zawarte są przykłady: spontaniczne pytania filozoficzne dzieci oraz pytania filozoficzne przygotowane dla dzieci. Omawiana jest wykoncypowana przez Martensa metoda zorganizowanego filozofowania z dziećmi – tzw. metoda pięciu palców. Należy ją rozumieć jak dłoń, na którą składa się pięć palców: fenomenologia, hermeneutyka, analiza (filozofia anlityczna), dialektyka i spekulacja. Omawianych jest wiele pojęć podstawowych jak np. zdziwienie, filozofowanie naturalne, filozofowanie jako elementarna technika kulturowa (obok czytania, pisania i liczenia) oraz to, w jakim wieku dzieci mogą filozofować, zwłaszcza w sposób zorganizowany. Podana i omówiona jest bibliografia filozofowania z dziećmi. Wskazane są kierunki poszerzenia i pogłębienia tematu.Celem pracy jest nakreślenie zakresu oraz zrozumienie systemu, języka i pojęć używanych przez Martensa (bez zrozumienia krytyka rzeczowa jest niewykonalna).Martens stara się sformułować taki program filozoficzny, który byłby do przyjęcia w Niemczech, gdzie istnieje przymus szkolny dla wszystkich dzieci, a sytuacja światopoglądowa jest złożona przez wielowyznaniowość i multikulturowość. Jest to zasadniczo program racjonalistyczny. Główne obszary zastosowania metody to lekcja filozofii i lekcja etyki, ale także lekcja religii. Jej elementy mogą być stosowane na zajęciach pozaszkolnych lub na innych lekcjach, zwłaszcza takich jak język i literatura, historia czy przedmioty przyrodoznawcze.Słowa kluczowe:Ekkehard Martens, nauczanie filozofii, filozofowanie z dziećmi, spontaniczne pytania filozoficzne dzieci, pytania filozoficzne przygotowane dla dzieci, metoda pięciu palców, fenomenologia, hermeneutyka, analiza, filozofia anlityczna, dialektyka, spekulacja, zdziwienie, filozofowanie naturalne, filozofowanie jako elementarna technika kulturowa, w jakim wieku dzieci mogą filozofować, bibliografia filozofowania z dziećmi, wielowyznaniowość, multikulturowość, program racjonalistyczny, lekcja filozofii, lekcja etyki, lekcja religii.

opis skrócony

Abstract (summary), with keywordsAuthor: Bogusław Kałuski / Boguslaw KaluskiOriginal title: Filozofowanie z dziećmi.Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowejTranslation of the title (only informative): Philosophy with children.Five methods of Martens' stimulation of mental and social development in a multicultural era.Ekkehard Martens - German philosopher who specialises in teaching philosophy, especially philosophy for children (PMK). Martens has been publishing on the subject since 1979, while M. Lipman has begun in the United States in the early 70s. This paper describes the views of Martens, their background and roots. The philosophical roots - Socrates and Kant, as well as many others. The historic background - history of childhood seen from the perspective of researchers such as Philippe Aries and Elisabeth Badinter, World War II and the emigration of the German philosophers. The cultural background - globalism, multiculturalism. Martens also discusses the early reformers of public education such as Herman Nohl, Arthur Liebert, Leonard Nelson, Walter Benjamin. Other contemporary philosophers active in this field are Barbara Brüning, Hermann Giesecke, Matthew Lipman (USA), Gareth B. Matthews (USA), Michael Pritchard (USA), Herbert Schnädelbach, Volker Steenblock, Eva Zoller Morf (CH).The paper contains examples of spontaneous children’s philosophical questions and philosophical questions that have been prepared for the children. Discussed is Martens’ method of organised philosophising for children - the so-called five-fingers method. He uses a metaphor of a hand with five fingers: phenomenology, hermeneutics, analysis (analytical philosophy), dialectic and speculation. The paper discusses many basic concepts such as sense of wonder, natural philosophy and philosophy as a basic cultural technique (like reading, writing and counting), and at what age children start to philosophise, especially in an organised manner. It also lists and discusses bibliography of philosophy for children and gives pointers on how to broaden and deepen the subject.The aim of this study is to outline the scope of the system and understanding of the language and the terms used by Martens (without understanding essential criticism is not possible).Martens attempts to formulate a philosophical program that would be acceptable in Germany, with its compulsory education for all children and where the worldview is affected by multi-denomination and multiculturalism. This essentially is a rationalistic program. The main areas of application are philosophy, ethics and religion classes. Its elements can be used for extra-curricular activities or other classes, such as foreign languages, literature, history and science.keywords:Ekkehard Martens, teaching philosophy, philosophy for children, PfC,examples of spontaneous children’s philosophical questions, philosophical questions that have been prepared for the children, five-fingers method, phenomenology, hermeneutics, analysis, analytical philosophy, dialectic, speculation, wonder, natural philosophy, philosophy as a basic cultural technique, at what age children start to philosophise, bibliography of philosophy for children, multi-denomination, multiculturalism, rationalistic program, philosophy, ethics, religion classes.

opis skrócony

Abstract Übersetzung des Titels: Philosophieren mit Kindern. Fünf Martens' Methoden zur Stimulierung der mentalen und sozialen Entwicklung in einer multikulturellen ÄraEkkehard Martens – deutscher Philosoph, spezialisiert auf Philosophiedidaktik, insbesondere auf das Philosophieren mit Kindern. M. Lipman in den Vereinigten Staaten veröffentlicht über das Thema seit Beginn der 70er Jahre, Martens in Deutschland seit 1979. Die Arbeit beschreibt die Ansichten Martens, ihre Hintergründe und Wurzeln. Die philosophischen Wurzeln liegen bei Sokrates und Kant, aber auch vielen Anderen. Die historischen Hintergründe sind Geschichte der Kindheit aus der Sicht von Forschern wie Ph. Aries und E. Badinter, der Zweite Weltkrieg und die Auswanderung der deutschen Philosophen. Ebenso werden die kulturbedingten Hintergründe d.h. Globalismus und Multikulturalismus aufgezeigt. Ebenso die Reformpädagogen wie H. Nohl, A. Liebert, L. Nelson, W. Benjamin. Die zeitgenössischen Philosophen die in diesem Bereich tätig sind, sind unter anderem B. Brüning, H. Giesecke, M. Lippman (USA), G. B. Matthews (USA), M. Pritchard (USA), H.Schnädelbach, V. Steenblock, E. Zoller Morf (CH).Die Arbeit enthält Beispiele der spontanen philosophischen Fragen von Kindern und philosophische Fragen, die für die Kinder ausgedacht wurden. Besprochen wird die von Martens konzipierte Methode des organisierten Philosophierens mit Kindern – die so genannte Fünf-Finger-Methode. Sie ist wie eine Hand mit ihren fünf Fingern zu verstehen: Phänomenologie, Hermeneutik, Analyse (analytische Philosophie), Dialektik und Spekulation. Besprochen werden Grundbegriffe wie Staunen, natürliches Philosophieren, Philosophieren als elementare Kulturtechnik (neben Lesen, Schreiben und Rechnen) und die Frage: „ab welchem Alter können Kinder philosophieren?“ – insbesondere in einer organisierten Art und Weise. Angegeben und besprochen wird die Bibliographie des Philosophierens mit Kindern und es werden Richtungen zur Erweiterung und zur Vertiefung des Themas angezeigt. Ziel dieser Studie ist es, den Umfang des Systems zu skizzieren und das Verstehen der Sprache und der Begriffe, die von Martens benutzt wurden, denn ohne Verständnis ist die eventuelle sachliche Kritik nicht möglich.Martens versucht ein philosophisches Programm zu entwerfen, das auch in Deutschland akzeptabel wäre, wo es eine Schulpflicht für alle Kinder gibt und durch die Multikonfessionalität und den Multikulturalismus die weltanschauliche Situation kompliziert ist. Dies ist im Wesentlichen ein rationalistisches Programm. Die Hauptbereiche der Anwendung sind die Philosophie, die Ethikstunde, aber auch die Religion. Die Elemente des Programmes können für außerschulische Aktivitäten oder andere Fächer, insbesondere Sprachen und Literatur, Geschichte und naturwissenschaftliche Fächer, wie Physik, Biologie, Mathematik, Erdkunde, Naturkunde usw. verwendet werden.keywords: Ekkehard Martens, Philosophiedidaktik, das Philosophieren mit Kindern, PmK, spontane philosophische Fragen von Kindern, philosophische Fragen die für die Kinder ausgedacht wurden, Fünf-Finger-Methode, Phänomenologie, Hermeneutik, Analyse, analytische Philosophie, Dialektik, Spekulation, Staunen, natürliches Philosophieren, Philosophieren als elementare Kulturtechnik, ab welchem Alter können Kinder philosophieren? Bibliographie des Philosophieren mit Kindern, Multikonfessionalität, Multikulturalismus, rationalistisches Programm, die Philosophie, Ethikstunde, die Religion.
Dystrybutor/Dystrybutorzy

Wydawnictwo Światopogląd

email boguslaw.kaluski@note.pl
Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje fachowe

Kategoria Thema

QD
Filozofia

Temat

Filozofowanie z dziećmi i młodzieżą

Temat

Filozoficzne podstawy edukcji.

Temat

Filozofowanie z dziećmi w krajach niemieckojęzycznych.

Temat

Ekkehard Martens.

Temat

Filozofia dziecka.
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna
Cena

brak ceny

produkt bezpłatny

Opis powiązań

Alternatywna forma produktu
książka

Książka w miękkiej oprawie

ISBN 9788394318352