Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=3530514

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=23662

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

publikacja elektroniczna on-line

Forma produktu

Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

452
Strony
Korzystanie z publikacji
nieograniczone

Opis bibliograficzny

Tytuł
Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne)
Twórca

autor

Chłopek, Zofia
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Wrocław
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, spółka z o.o.

adres siedziby

Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2020-08-13

data upublicznienia metadanych

2020-08-13

Opis marketingowy

Spis treści

Wstęp

Cele książki
Zawartość poszczególnych rozdziałów
Terminologia — informacje podstawowe

1. Socjolingwistyczne aspekty nabywania i używania języków

Wprowadzenie
Wielojęzyczność jako norma światowa
Czynniki kształtujące rozwój językowy i dwu-/wielojęzyczność indywidualną
Konteksty edukacyjne nabywania języków
Podsumowanie

2. Neurolingwistyczne aspekty nabywania i używania języków

Wprowadzenie
Lokalizacja wiedzy językowej w mózgu
Pamięć proceduralna i pamięć deklaratywna
Kompetencja językowa i wiedza metajęzykowa
Wiedza pragmatyczna
Motywacja
System językowy a system pojęciowy
Podsumowanie

3. Charakterystyka osoby dwu-/wielojęzycznej

Wprowadzenie
Kompetencja złożona
Reprezentacje pojęciowe
Emocje
Umiejętności kognitywne
Świadomość metajęzykowa
Świadomość metapragmatyczna
Świadomość metakognitywna i autonomia
Motywacja
Wpływ charakterystyki osoby dwu-/wielojęzycznej na naukę nowego języka
Podsumowanie

4. Wpływy międzyjęzykowe

Wprowadzenie
Definicje i typologie
Czynniki kształtujące wpływy międzyjęzykowe
Dystans typologiczny i psychotypologia
Poziom biegłości w każdym z języków
Poziom aktywacji każdego z języków
Sposoby i konteksty nabywania i używania języków
Status każdego z języków — języki ojczyste i nieojczyste
Kolejność nabywania języków
Funkcje pełnione przez poszczególne języki
Wpływy łączne
Wpływy międzyjęzykowe na poszczególnych poziomach wiedzy językowej
Wpływy międzyjęzykowe w obrębie podsystemów językowych
Leksyka
Morfologia
Składnia
Fonetyka i fonologia
Ortografia
4.5.2. Wpływy międzyjęzykowe na poziomie pragmatyki
Językowo warunkowany transfer pojęciowy
Transfer parajęzykowy
Wpływy wewnątrzjęzykowe
Podsumowanie

5. Leksykon mentalny

Wprowadzenie
Jeden wspólny leksykon czy odrębne leksykony?
Dostęp selektywny czy nieselektywny?
Modele dostępu leksykalnego
Model dostępu nieselektywnego Tona Dijkstry i współpracowników
Model dostępu nieselektywnego François Grosjeana
Model dostępu selektywnego Alberta Costy i współpracowników
Modele leksykonu mentalnego
Wczesny model Uriela Weinreicha
Modele późniejsze: Potter et al., de Groot, Kroll i Stewart, Dong et al.
Zmodyfikowany model hierarchiczny Anety Pavlenko
Architektura leksykonu mentalnego
Specyficzne „podgrupy” leksykonu mentalnego
Podsumowanie

6. Hipotezy i modele dotyczące przetwarzania językowego w trakcie produkcji i recepcji

Wprowadzenie
Hipotezy dotyczące zarządzania systemami językowymi w trakcie produkcji i recepcji
Hipoteza trybu językowego François Grosjeana
Model kontroli hamującej Davida W. Greena
Hipoteza kontroli kognitywnej i hamowania uwagi Ellen Bialystok
Regulacja językowa według Michela Paradisa
Modele produkcji i recepcji językowej
Jednojęzyczny model produkcji językowej Gary’ego S. Della
Jednojęzyczny model produkcji językowej Willema J.M. Levelta
Dwujęzyczny (i wielojęzyczny) model produkcji językowej Keesa de Bota
Produkcja i recepcja mowy przez osoby dwujęzyczne (i wielojęzyczne) według Michela Paradisa
Podsumowanie

7. Modele rozwoju językowego

Wprowadzenie
Model „pasożytniczy” Petera Eckego i Christophera J. Halla
Strategiczny model rozwoju wielojęzycznego Johannesa Müller-Lancégo
Model czynnikowy Britty Hufeisen
Dynamiczny model wielojęzyczności Philipa Herdiny i Ulrike Jessner
Podsumowanie

8. Podsumowanie

Najważniejsze spostrzeżenia
Otwarte pola badawcze
Dodatkowe uwagi dotyczące przyszłych prac badawczych
Uwagi końcowe

Wykaz skrótów i symboli

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Summary

Tekst promocyjny

Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność to zjawiska, które stają się coraz powszechniejsze w skali ogólnoświatowej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania psycholingwistów organizacją wiedzy językowej w umyśle wielojęzycznym oraz procesami, jakie mają miejsce w umyśle podczas nabywania języków dalszych niż język drugi, oraz tymi, jakie zachodzą podczas produkcji i recepcji w każdym z poznanych języków. Badaczy interesują też potencjalne korelacje między znajomością wielu języków a rozmaitymi zmiennymi kognitywnymi i afektywnymi. Uznaje się przy tym, że nabywanie języków drugich i nabywanie języków co najmniej trzecich są to odmienne procesy.

Głównym celem monografii jest przedstawienie wyników dotychczasowych badań psycholingwistycznych nad nabywaniem języków co najmniej trzecich i zjawiskiem wielojęzyczności. Wskazuje ona jednocześnie na specyfikę procesów psycholingwistycznych związanych z nabywaniem języków co najmniej trzecich i wielojęzycznością oraz na konieczność traktowania ich jako odmiennych niż procesy nabywania i używania języków drugich. Niniejsza pozycja może posłużyć badaczom pracującym na tym polu jako baza teoretyczna, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju tej fascynującej dziedziny wiedzy.Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje naukowe

Kategoria Thema

C
Języki i językoznawstwo

Kategoria Thema

CB
Języki – słowniki, poradniki i podręczniki

Kategoria Thema

CJ
Nauka języków

Kategoria Thema

CJC
Nauka języków – doskonalenie umiejętności podstawowych
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna

Opis powiązań

Alternatywna forma produktu
książka

Broszura

ISBN 9788322932247