Logotyp Unii Europejskiej

Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7602345

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=2819

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w twardej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

406
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi
Twórca

autor

Siedlecki, Tomasz

autor

Szajkowska-Szynkaruk, Anna

autor

Świerzbiński, Rafał

autor

Waraksa, Michał

autor

Ziółkowski, Bartłomiej

autor

Żurek, Marcin

redaktor naukowy

Dynek, Anna
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Wrocław
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

PRESSCOM Sp. z o.o.

pełna nazwa wydawcy

PRESSCOM, spółka z o.o.

adres siedziby

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2021-03-29

data upublicznienia metadanych

2021-03-29

Opis marketingowy

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1
Nowa ustawa pzp – najważniejsze zmiany w zakresie postępowań na dostawy i usługi
Anna Dynek

Rozdział 2
Zamówienia na dostawy i usługi – zagadnienia wstępne, zasady prowadzenia postępowania
Rafał Świerzbiński

Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi
Marcin Żurek

Rozdział 4
Zamówienia mieszane
Michał Waraksa

Rozdział 5
Szacowanie wartości zamówienia
Michał Waraksa

Rozdział 6
Wybór trybu dla realizacji zamówienia publicznego na dostawy i usługi
Anna Szajkowska-Szynkaruk

Rozdział 7
Zamówienia podobne i dodatkowe oraz prawo opcji
Anna Szajkowska-Szynkaruk

Rozdział 8
Zamówienia na usługi społeczne
Anna Dynek

Rozdział 9
Warunki udziału w postępowaniu
Marcin Żurek

Rozdział 10
Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
Rafał Świerzbiński

Rozdział 11
Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert
Rafał Świerzbiński

Rozdział 12
Umowa o zamówienie publiczne na dostawy i usługi
Anna Dynek

Rozdział 13
Zmiana umowy
Anna Dynek

Rozdział 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Anna Dynek

Rozdział 15
Zakończenie postępowania
Anna Dynek

Rozdział 16
Środki ochrony prawnej
Tomasz Siedlecki, Bartłomiej Ziółkowski

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Biogramy autorów

Tekst promocyjny

Jak prawidłowo przygotować opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usłu­gi, oszacować jego wartość i wybrać tryb postępowania?

Co oznaczają zasady maksymalnej efektywności, proporcjonalności oraz przejrzystości?
Jakie są obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców?

W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia w trybach niekon­kurencyjnych?

W książce zostały omówione regulacje nowej ustawy Prawo zamówień pu­blicznych dotyczące poszczególnych etapów procesu przygotowania zamó­wienia i jego realizacji. Autorzy wyjaśniają, jak opisać przedmiot zamówienia i określić warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowo omawiają katalog klauzul niedozwolonych, a także zasady szacowania wartości, np. w przypad­ku, gdy zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych zamówień w trybie z wolnej ręki.

Sporo miejsca zostało poświęcone zamówieniom mieszanym, podobnym i dodatkowym oraz zamówieniom na usługi społeczne. Uwzględnione zostały także kwestie dotyczące zawierania umów na dostawy i usługi, środków praw­nych stosowanych w przypadku naruszenia pzp, a także prawa opcji, zasad ustalania partnerstwa innowacyjnego i dialogu konkurencyjnego.

Dzięki licznym przykładom i praktycznym wskazówkom czytelnicy dowiedzą się również, jak wybrać najkorzystniejszą ofertę, w jakich sytuacjach zamawia­jący ma obowiązek jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy oraz kiedy może zatrzymać wpłacone wadium.

Nota biograficzna

Anna Dynek – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej praktyce zajmuje się w szczególności prawem zamówień publicznych, doradztwem prawnym w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jak również realizacją postępowań obejmujących systemy informatyczne i teleinformatyczne. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Tomasz Siedlecki – radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem; absolwent aplikacji sądowej i radcowskiej. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Jest współautorem jednego z pierwszych na polskim rynku komentarzy do Prawa zamówień publicznych z 2004 r. Przez kilka lat pełnił funkcję eksperta Business Centre Club. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

Anna Szajkowska-Szynkaruk – radca prawny, od ponad 12 lat zajmuje się tematyką związaną ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego zarówno przez podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne. Świadczy doradztwo na etapie realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie realizacji umów na roboty budowlane oparte na wzorcach FIDIC. Autorka artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rafał Świerzbiński – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się prawem zamówień publicznych, gospodarczym oraz cywilnym. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje infrastrukturalne, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz sporów wynikłych w trakcie realizacji umów.

Michał Waraksa – adwokat specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Posiada doświadczenie w zakresie prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego.

Bartłomiej Ziółkowski – aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykuje w obszarze prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa procesowego.

Marcin Żurek – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych pod kierunkiem prof. Ryszarda Szostaka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od prawie 20 lat zajmuje się wsparciem zamawiających i wykonawców w procesach związanych z ustawą pzp. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej postępowań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej, robotami budowlanymi na drogach oraz odbiorem odpadów komunalnych.
Dystrybutor/Dystrybutorzy

PRESSCOM Sp. z o.o.

Dostępna u dystrybutora Tak

Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej

Publikacje fachowe

Kategoria Thema

LNCN
Prawo zamówień publicznych
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna
Cena

cena brutto

128 PLN

stawka VAT

5 %