Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1787893

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=15393

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

148 mm

wysokość

210 mm

głębokość

10 mm

ciężar

251 gramy
Liczba stron / czas trwania / wielkość pliku

liczba stron całej zawartości

196
Strony

Opis bibliograficzny

Tytuł
Zasady ustroju politycznego państwa
Podtytuł
Zarys wykładu
Twórca

autor

Pułło, Andrzej (1944-....) ISNI 0000000025245291
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

2

miejsce wydania

Gdańsk
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo GDAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

adres siedziby

ul. Biskupia 24B
80-875 Gdańsk

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2018-12-24

data upublicznienia metadanych

2018-12-24

Opis marketingowy

Spis treści

Uwagi wstępne o przedmiocie wykładu ... 9

I. Znaczenie konstytucji w ustroju państwa ... 13
1. Pojęcie ustroju i znaczenie określeń pochodnych ... 13
2. Konstytucja: jej szczególna treść i forma ... 16
3. Szczególna moc prawna konstytucji ... 21
4. Polityczno-społeczne znaczenie konstytucji ... 25

II. Zasady w prawie i struktura systemu zasad ustrojowych ... 27
1. Zasady a normy prawne ... 27
2. Zasady i ich katalogi w piśmiennictwie konstytucyjnym ... 30
3. Zasady a wartości. Pojęcie zasad-idei ogólnych ... 35
4. Struktura systemu zasad ustrojowych ... 38
5. Znaczenie normatywne preambuły i zasad programowych ... 41

III. Idea państwa demokratycznego i zasady systemu władzy suwerena ... 47
1. Pojęcie demokracji w historii konstytucjonalizmu ... 47
2. Zasada zwierzchnictwa ludu pierwszą zasadą systemu władzy suwerena ... 51
3. Zasada przedstawicielstwa i podstawowe zasady prawa wyborczego ... 55
4. Zasada pluralizmu politycznego i problematyka partii w prawie ... 61
5. Zasada demokracji bezpośredniej i jej instytucje ... 64

IV. Idea podziału władzy a zasady naczelne struktury organizacyjnej państwa ... 69
1. Geneza idei i znaczenie myśli Monteskiusza ... 69
2. Podział władzy w systemach rządów prezydenckich i parlamentarno-gabinetowych ... 74
3. Zasada podziału władzy a zasada nadrzędności parlamentu ... 79
4. Podział władzy w konstytucjonalizmie polskim ... 83
5. Wertykalny podział władzy: państwa federalne a unitarne ... 90

V. Idea państwa prawnego i konstytucyjne zasady systemu źródeł prawa ... 93
1. Kształtowanie się koncepcji państwa prawnego ... 93
2. Rozumienie idei w literaturze polskiej ... 97
3. Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ... 102
4. Szczególne cechy systemu źródeł prawa ... 104
5. Znaczenie ustawy w systemie prawa krajowego ... 109

VI. Idea godności człowieka i zasady ogólne systemu ochrony jednostki ... 111
1. Historyczne antecedencje ... 111
2. Problematyka praw człowieka w Konstytucji ... 115
3. Pojęcie godności człowieka. Godność człowieka w dokumentach konstytucyjnych ... 119
4. Znaczenie prawne zasad godności, wolności i równości ... 122

VII. Idea sprawiedliwości społecznej i konstytucyjne zasady państwa sprawiedliwego ... 127
1. Idea sprawiedliwości w ustroju państwa ... 127
2. Sprawiedliwość społeczna w polskiej myśli konstytucyjnej ... 131
3. Sprawiedliwość społeczna a idea państwa sprawiedliwego ... 136
4. Zasada solidarności ... 138
5. Zasada dobra wspólnego ... 143
6. Zasada pomocniczości ... 148
7. Zasada społeczeństwa obywatelskiego ... 154
8. Zasada społecznej gospodarki rynkowej ... 159

Aneks ... 169
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna