Kontrast

Czcionka:

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN

Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=1787905

Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=15393

Opis fizyczny

Skład produktu
publikacja
Forma

forma podstawowa

książka

Forma produktu

Książka w miękkiej oprawie
Zawartość

zawartość podstawowa

Tekst (do odczytu wzrokowego)
Wymiary/waga

szerokość

170 mm

wysokość

240 mm

głębokość

11.2 mm

ciężar

376 gramy

Opis bibliograficzny

Tytuł
Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?
Podtytuł
Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej. Część pierwsza
Tom
1
Twórca

autor

Milian, Lech (1932- ). ISNI 0000000021420777
Wydanie

typ wydania

Wydanie

numer wydania

1

miejsce wydania

Gdańsk
Język

język publikacji

polski
Wydawca

imprint

Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej

pełna nazwa wydawcy

Wydawnictwo GDAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

adres siedziby

ul. Biskupia 24B
80-875 Gdańsk

numer telefonu

e-mail

Data

data wydania

2018-12-30

data upublicznienia metadanych

2018-12-30

Opis marketingowy

Spis treści

Uwagi o strukturze tematycznej opracowania ... 9
Aneks zamiast wstępu ... 11

Ogólna charakterystyka idei i ideologii
Idee i ideologie w rozpoznaniu przyczynowo-skutkowym ... 21
Przyczyny przemian w ideologicznych orientacjach ludzi ... 24
Ideologie w stanowieniu porządków społecznych i władzy ... 27
Współczesne życie społecznego także jest zideologizowane ... 29
Ideologie przedmiotem badań naukowych ... 31

Ideologie w procesie kształtowania swoich treści
Filozof Platon z jego przekonaniem o pochodzeniu idei ... 35
K. Mannheima poglądy na ideologie i ich użyteczność społeczną ... 38
Podporządkowywanie treści ideologii interesom władców ... 41
Ideologiami powodowane przemiany świadomościowe ... 42
Określenie cech ideologii panującej. Ideologiczne utopie ... 46

Czynniki sprawcze ideologicznych orientacji
Mit i magia w procesie osadzania się w życiu społecznym ... 49
Przekształcanie się magii w religię. Istota religii ... 50
Społeczne korzenie warstwy kapłańskiej i jej władzy ... 53
Prorocy kreatorami ideologii religijnych i ich prawda objawiona ... 57
Ideologie nie mogą obejść się bez proroków, także fałszywych ... 59

Ideologie obudowane potęgą wiary
Ideowe podłoża każdej wiary, nie tylko religijnej ... 63
Rodzaje wiary. Nadzieja i strach jej składnikami ... 65
Efekty wiary głębokiej na przykładach ... 68
Manipulowanie wiarą w bolszewizmie i faszyzmie ... 71
Różnorodne źródła światopoglądów ludzi ... 74

Konkret czy wiara? Początkowe refleksje
Kim jest człowiek i jego miejsce w świecie materii i kosmosu? ... 79
Pochwała rozumu, ale też odkrywanej duszy ... 82
Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jednak czy na pewno? ... 85
Czym jest prawda jako źródło informacji? ... 88

Nowożytna myśl ideologiczna z jej metafizyką
I. Kant w poszukiwaniu prawdy koniecznej, inaczej obiektywnej ... 91
Stosunek I. Kanta do religii i norm etycznych ... 93
Neokantyści i ich zmodyfikowany pogląd na prawdę ... 95
G.W.F. Hegel: czy poznanie meritum idei jest możliwe? ... 96
Prekursorzy nowożytnej metafizyki materii ... 99
W. Dilthey, czyli pomost pomiędzy idealizmem a materializmem ... 100
Kreatorzy nowożytnego materializmu: L. Feuerbach, K. Marks i F. Engels ... 103
Czy mogą zaistnieć ideologie pozbawione metafizyki? ... 106

Wartościujące kryteria pojęć ideologicznych
Wartość metodą rozpoznawczą idei? ... 111
Poszukiwanie kryteriów obiektywizujących normy etyczne ... 114
Spór o relatywizm wartości wyprowadzanych z idei ... 116
Inne niż od absolutu pochodzenie norm etycznych ... 119
Sokrates z jego nauką o moralności ... 122
Odnowiciele materialistycznego źródła moralności ... 124
Własność prywatna powodem zachowań egoistycznych? ... 125
A. Schopenhauer w poszukiwaniu źródeł filantropii ... 128
Meandry idei sprawiedliwości ... 131

Ideologie w uwarunkowaniach życia społecznego
Ideologiczne podłoże każdej władzy. Despotyzm ... 135
Kultura i cywilizacja w ideologicznych odniesieniach ... 138
Wpływ ideologii na gospodarkę i struktury społeczne ... 142
Praca nie może pozostawać poza ideologiami ... 146
Wartość pracy na tle ideologicznych kontrowersji ... 148
W jakiej zależności byt określa świadomość? Relacja polemiczna ... 152
Przetrwanie, ale wraz z rezygnacją z pierwotnych idei ... 155
Ideologiczne przesłanie, jednak nierealizowane ... 158

Ideologie w funkcji stanowienia władzy
Przewaga monoteizmu nad politeizmem ... 163
Chrześcijaństwo w europejskiej ekspansji władczej ... 166
Walka kościoła o utrzymanie despotycznej władzy ... 169
Sakralizacja władzy świeckiej, także w średniowieczu ... 171
Odradzanie się mitu o doskonałości porządku feudalnego ... 174
Religijne adaptacje wolnego rynku oraz jego świecki kamuflaż ... 175

Ideologiczne utopie intelektualnym protestem
Morusowska utopia podręcznikowym przykładem ... 179
Kolejni poszukiwacze modelu optymalnego społeczeństwa ... 182
Wybieralność władców synonimem doskonałego porządku? ... 185
Dwie utopie już nowożytne, jednak sięgające do przeszłości ... 188

Ideologie na tle teorii instynktów i potrzeb
Ideologie w kontekście zróżnicowanych psychik ludzi ... 193
Instynktowo-popędowe zaplecze osobowości ... 196
Potrzeby, nieco odmienne impulsy motywujące ... 202
Popędowo-instynktowe podłoże dążeń władczych ... 206
Instynkty i potrzeby w świetle wzajemnych zależności ... 209
Czy nienawiść i konflikt dominują nad prospołecznością? ... 212

Dzieła wykorzystane w treści opracowania ... 217
Indeks nazwisk ... 221

Tekst promocyjny

Uwagi o strukturze tematycznej opracowania
Autor podjął opracowanie tematu, którego motywem są ideologie z ich wpływem na życie społeczne, mając przekonanie, że tenże temat porusza problemy mieszczące się w przysłowiowym worku bez dna. I dlatego bogactwo tematyczne wynikające z istnienia otoczki życia społecznego, której nadano nazwę ideologii, można było przedstawić wyłącznie w wybranych, być może ad hoc, jego fragmentach. Z pewnością nie zawsze bezdyskusyjnie. Autor jest jednak przekonany, że zaprezentowane wybrane wątki tematyczne dadzą pewien obraz dotyczący społecznych funkcji ideologii. Przyjęcie takiej koncepcji opracowania spowodowało, że te same historycznie dokumentowane fakty przywoływane są w poszczególnych jego fragmentach ponownie, ale w innych kontekstach problemowych. Takie podejście uzależnione od wyodrębnionej problematyki, ale przecież wzajemnie się przenikającej, było konieczne. Sądzimy, że poznawanie treści niniejszego opracowania niekoniecznie musi przebiegać w kolejności zaproponowanej w spisie tematycznym. I ponownie przywołujemy znany truizm, że współczesność, zwłaszcza w jej szczegółach obejmujących porządki społeczne, nie może być zrozumiana w ich źródłowych korzeniach bez wcześniejszego historycznie dokumentowanego opisu podłoża. Z naukowego punktu widzenia niniejsze opracowanie można nazwać socjologiczno-historycznym studium praktycznych funkcji ideologii.
Wyjaśniamy też, że ze względu na specyfikę opracowania, która powoduje, iż przywoływane w nim ideologie religijne, a także nazwy kościołów będących ich instytucjami, traktujemy na takich samych prawach wartościujących. Stąd słowo „bóg”, niezależnie w jakiej religii jest ono osadzone oraz słowo „kościół”, piszemy małą literą. Nie jesteśmy w takim podejściu jedynymi. Taki sam osąd w tej sprawie miał wybitny metafizyczny idealista z XIX wieku G.W.F. Hegel: nie pisząc słowa „bóg” wielką literą, uzasadniał ten fakt podobnie jak my w niniejszym opracowaniu. Można dla uzasadnienia naszego w tej sprawie stanowiska stwierdzić jeszcze bardziej wymownie: w czasie panowania każdej z przywoływanych ideologii religijnych, także tych funkcjonujących w starożytności, ludzie im podporządkowani uznawali je za jedynie prawdziwe. Jeśli ideologie te obiecywały życie pośmiertne, to wiara w jego istnienie i tym samym stosunek do ich bóstwa czy boga, była u ich wyznawców tak samo głęboka, niezależnie od tego, jak ich nazywano: poganami, chrześcijanami czy też islamistami.
Opracowanie jako całość zostało podzielone na dwie oddzielne wydawniczo części. Obydwie występują pod tym samym tytułem.

Fragment recenzji wydawniczej
Recenzowana praca jest znacząca dla współczesnych nauk społecznych i humanistycznych. Jej znakomitość wyłania się pod postacią przedmiotu rozważań oraz przyjętej metody, która jest możliwym urzeczywistnianiem adekwatnych dla współczesności twierdzeń światopoglądowych. Explicite odnajdujemy tu wędrówkę od konkretu do abstrakcji i od niej do konkretu, ale tego, który jest już pewnym faktem, subiektywnie dookreślonym, tj. jednością myśli i treści empirycznej. Kolejną zasadę, którą można wyraźnie tu dostrzec, jest holistyczne ujmowanie przedmiotu rozważań.

Nota biograficzna

Profesor zw. dr hab. Lech Milian urodzony w 1932 roku jest dyplomantem Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej nominację profesora nauk humanistycznych. W czasie półwiecza pracy dydaktycznej i naukowej zajmuje się problematyką z zakresu nauk społecznych, począwszy od socjologii środowisk ludzi morza, socjologii rynku i przemysłu, czasu wolnego, aż do historii porządków społecznych oraz socjologii ideologii. Wyodrębnionym terenem pracy badawczej Profesora była też ergonomia stanowisk pracy i pomieszczeń socjalnych statku morskiego. Obok artykułów, rozpraw i podręczników jest autorem prac monograficznych: Czas wolny marynarzy na morskich statkach transportowych (1972), Zawód marynarza, floty transportowej (1974), Zarys ergonomii okrętowej (1982), Wprowadzenie do socjologii przemysłu (1994, 1996, 1999), Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej (2001), Rynek i zmiany społeczne (2003), Socjologia czasu wolnego (2010), W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego (2012).
Status/dostępność

Status wydawniczy

Publikacja dostępna

Dostępność w handlu

Publikacja dostępna